Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh

Tru?ng D?i h?c Ngo?i Thuong Ben c?nh nhi?m v? chinh la gi?ng d?y, nghien c?u khoa h?c la ho?t d?ng khong th? thi?u c?a m?i giao vien trong Khoa. Khoa luon xac d?nh nang cao ch?t lu?ng d?i ngu giao vien ph?i luon di doi v?i vi?c tang cu?ng nang l?c nghien c?u khoa h?c. Nghien c?u khoa h?c gop ph?n tich luy, c?p nh?t ki?n th?c, nang cao nang l?c va ch?t lu?ng gi?ng d?y, d?i m?i n?i dung va phuong phap gi?ng d?y. La m?t Khoa trong do d?i ngu giao vien nhin chung co tu?i d?i con tr?, b? day nghien c?u chua nhi?u, nhung ho?t d?ng nghien c?u khoa h?c c?a Khoa trong th?i gian qua da di?n ra h?t s?c soi d?ng va d?t du?c nhi?u thanh tich quan tr?ng. Ho?t d?ng nghien c?u khoa h?c c?a cac giao vien trong Khoa g?m: th?c hi?n cac d? tai NCKH cac c?p, vi?t bai bao cho cac t?p chi trong nu?c va ? nu?c ngoai, t? ch?c H?i ngh? khoa h?c thu?ng nien, vi?t bai tham lu?n t?i cac H?i ngh? khoa h?c trong va ngoai tru?ng. Cac ho?t d?ng NCKH khac nhu tai b?n giao trinh, vi?t giao trinh m?i cho cac mon h?c c?a cac chuyen nganh dao t?o c?a Khoa cung luon du?c chu tr?ng. Cac d? tai NCKH. Ho?t d?ng NCKH c?a Khoa QKTD ngay cang du?c d? cao va phat tri?n m?nh thong qua s? lu?ng ngay m?t tang cac cong trinh nghien c?u khoa h?c. N?u nhu trong nam h?c 2006-2007, ch? co 3 d? tai du?c nghi?m thu va 3 d? tai du?c dang ky m?i, thi trong nam h?c 2007-2008, cac giao vien trong Khoa da ti?n hanh nghien c?u va nghi?m thu dung th?i h?n 9 d? tai NCKH c?p B? va dang ky m?i 6 d? tai. Ch? y?u day la nh?ng d? tai NCKH c?p B? (B? Giao d?c & Dao t?o va B? Cong Thuong). Cac d? tai ngay cang co quy mo va ch?t lu?ng cao hon. Nhi?u d? tai sau khi nghi?m thu da du?c within thanh sach chuyen kh?o ph?c v? vi?c gi?ng d?y va h?c t?p c?a giao vien va sinh vien c?a Khoa. H?i ngh? Khoa h?c Khoa. Hang nam, Khoa Qu?n tr? Kinh doanh d?u t? ch?c H?i ngh? Khoa h?c Khoa. H?i ngh? khong ch? danh cho cac giao vien trong Khoa ma con la di?n dan m? d?i v?i cac giao vien t?i cac don v? khac trong tru?ng, cac chuyen gia ben ngoai tru?ng, chuyen gia nu?c ngoai. Day la noi cac nha khoa h?c tranh lu?n v? cac v?n d? ly lu?n va th?c ti?n v? qu?n tr? kinh doanh, kinh doanh qu?c t?… Cac h?i ngh? khoa h?c trong 3 nam g?n day: — Nam h?c 2006-2007. H?i th?o khoa h?c qu?c t? v?i ch? d? “ Phap lu?t va chinh sach c?nh tranh ? Vi?t Nam- th?c thi Lu?t c?nh tranh nam 2004 va kinh nghi?m c?a CHLB D?c ” v?i twenty-eight bai tham lu?n. H?i th?o thu hut du?c s? tham gia c?a nhi?u nha khoa h?c trong va ngoai tru?ng, d?c bi?t la co s? gop m?t c?a cac nha khoa h?c t? CHLB D?c. — Nam h?c 2007-2008. H?i ngh? khoa h?c c?a Khoa ban v? v?n d? “ Kinh doanh qu?c t? trong b?i c?nh toan c?u hoa ” v?i thirty-five bai vi?t. https://www.perthmeds.com/cialis-black-online-perth.html — Nam h?c 2008-2009: H?i ngh? Khoa h?c Khoa v?i ch? d? “ Qu?n tr? doanh nghi?p- Ly lu?n va th?c ti?n ” v?i thirty-two bai tham lu?n, trong do co c? bai vi?t b?ng ti?ng Anh. H?p tac qu?c t? trong NCKH. Nang l?c NCKH c?a Khoa Qu?n tr? Kinh doanh con th? hi?n ? kh? nang th?c hi?n r?t nhi?u ho?t d?ng h?p tac NCKH v?i cac d?i tac nu?c ngoai. Khoa Qu?n tr? Kinh doanh t? hao la m?t khoa di?n hinh trong tru?ng DH Ngo?i Thuong trong vi?c h?p tac qu?c t? trong NCKH. M?t s? ho?t d?ng h?p tac n?i b?t: — Thang 2/2003: ph?i h?p v?i t? ch?c CIDEGEF (T? ch?c qu?c t? cac nha lanh d?o cac co s? dao t?o va nghien c?u co s? d?ng ti?ng Phap) t? ch?c H?i th?o qu?c t? v?i ch? d? “ Ho?t d?ng c?a cac doanh nghi?p nu?c ngoai t?i cac nu?c dang phat tri?n ” v?i s? tham gia c?a cac nha khoa h?c d?n t? nhi?u qu?c gia co s? d?ng ti?ng Phap. — Ph?i h?p v?i MUTRAP (D? an H? tr? Thuong m?i da bien c?a ?y prohibit Chau Au danh cho Vi?t Nam) t? ch?c khoa dao t?o “ Nh?ng v?n d? co b?n v? phap lu?t thuong m?i qu?c t? va qu?c gia trong b?i c?nh toan c?u hoa ”. 20thao%20Mutrap. png” /% — Ph?i h?p v?i DAAD (Co quan Trao d?i Han lam D?c- Deutscher Akademischer Austausch Dienst- German born Educational Trade Service) t? ch?c thanh cong H?i th?o qu?c t? v? phap lu?t va chinh sach c?nh tranh ? Vi?t Nam. — Trong nam h?c 2007-2008, Khoa da ph?i h?p v?i Hi?p h?i Tu nghi?p K? thu?t H?i ngo?i Nh?t B?n (AOTS) t? ch?c chuong trinh “ Dao t?o doanh nhan ”, thu hut du?c s? tham d? c?a hon seventy gi?ng vien cac tru?ng DH t?i Vi?t Nam. — Khoa cung da ph?i h?p v?i Hi?p h?i K? toan Cong ch?ng Anh (ACCA) va Cong ity ki?m toan qu?c t? PwC (PricewaterhouseCoopers) t? ch?c cac bu?i noi chuy?n chuyen d? b?ng ti?ng Anh cho giao vien va sinh vien Khoa QTKD. G?n day nh?t la bu?i H?i th?o b?ng ti?ng Anh v?i ch? d? “ Trach nhi?m xa h?i doanh nghi?p – Kinh nghi?m qu?c t? va th?c ti?n ? Vi?t Nam ”, du?c t? ch?c vao ngay 17/04/2009 v?i s? tham gia c?a ong Tay Kay Luan, Giam d?c T? ch?c ACCA khu v?c ASEAN & Chau Uc. Ngoai ra, Khoa con ti?n hanh nhi?u ho?t d?ng h?p tac nghien c?u khoa h?c v?i cac t? ch?c nu?c ngoai nhu v?i Khoa Lu?t c?a DH T?ng h?p Ausburg (CHLB D?c), Prohibit thu ky ASEAN (d? an Asian countries Link), D? an Danida c?a Dan M?ch (Danish Worldwide Improvement Agency), sixth is v. sixth is v.

Related video: